Ruch drogowy

Przepisy ruchu drogowego: Art 24 PRD i inne ważne regulacje

Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek23 marca 20249 min
Przepisy ruchu drogowego: Art 24 PRD i inne ważne regulacje

Art 24 PRD to jeden z kluczowych przepisów regulujących zachowanie kierowców na skrzyżowaniach. Znajomość tego artykułu jest niezbędna dla bezpiecznego i płynnego ruchu. W tym artykule omówimy nie tylko zasady określone w art. 24 PRD, ale również inne ważne regulacje dotyczące skrzyżowań. Pomoże to Ci lepiej zrozumieć, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach na skrzyżowaniach, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń i mandatów.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 24 PRD definiuje pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach i obowiązki kierowców w takich miejscach.
 • Ignorowanie zasad określonych w art. 24 PRD może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak mandaty i kary.
 • Poza art. 24 PRD istnieją inne ważne przepisy regulujące zachowanie na skrzyżowaniach, np. dotyczące sygnalizacji świetlnej.
 • Znajomość wszystkich istotnych regulacji ułatwi Ci bezpieczne i zgodne z prawem poruszanie się po drogach.
 • W artykule przedstawimy praktyczne przykłady zastosowania art. 24 PRD i innych przepisów na skrzyżowaniach.

Zasady przejazdu przez skrzyżowania

Skrzyżowania to miejsca, gdzie drogi spotykają się i krzyżują. Właściwe zachowanie na skrzyżowaniach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy określone w art. 24 PRD regulują sposób przejeżdżania przez skrzyżowania i przypisują pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach. Jako kierowca musisz dobrze znać te zasady, aby uniknąć kolizji i mandatów.

Podstawowa reguła wynikająca z art. 24 PRD dotyczy skrzyżowań równorzędnych, gdzie żaden z kierunków nie ma pierwszeństwa. W takiej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd znajdący się po prawej stronie. Oznacza to, że musisz ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a dopiero gdy droga będzie wolna, możesz kontynuować jazdę.

Na skrzyżowaniach, gdzie obowiązuje ruch okrężny, pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po rondzie. Ty, jako wjeżdżający na rondo, musisz ustąpić im pierwszeństwa. Takie zasady obowiązują na większości rond w Polsce, zgodnie z art. 24 PRD. Pamiętaj jednak, że niektóre ronda mogą mieć dodatkowe oznakowanie zmieniające tę regułę.

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną są regulowane przez dodatkowe przepisy zawarte w art. 24 PRD. Na takich skrzyżowaniach musisz bezwzględnie stosować się do sygnałów świetlnych. Zielone światło daje Ci prawo do przejazdu, ale jednocześnie nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Żółte światło oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie, chyba że nie możesz już bezpiecznie zatrzymać pojazdu przed skrzyżowaniem.

Czerwone światło jest jednoznacznym zakazem wjazdu na skrzyżowanie. Musisz bezwzględnie się do niego zastosować i zatrzymać pojazd przed skrzyżowaniem. Jeśli na sygnalizatorze jest dodatkowo strzałka, to jej wskazanie dotyczy tylko tego kierunku ruchu. Pamiętaj również, że zielona strzałka nie zwalnia Cię z obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Art 24 PRD a obowiązki kierowców na skrzyżowaniach

Oprócz określania pierwszeństwa przejazdu, art. 24 PRD nakłada na kierowców pewne obowiązki związane z zachowaniem na skrzyżowaniach. Jednym z nich jest obowiązek zwalniania przed skrzyżowaniem i dostosowania prędkości do warunków na drodze. To bardzo ważne, ponieważ skrzyżowania są miejscami potencjalnie niebezpiecznymi, gdzie może dochodzić do kolizji.

Kolejny obowiązek to zajęcie właściwego pasa ruchu przed skrzyżowaniem. Jeśli zamierzasz skręcić w lewo, powinieneś zająć lewy pas ruchu, natomiast jeśli planujesz skręcić w prawo - prawy pas. To ułatwi innym uczestnikom ruchu przewidzenie Twoich zamiarów i odpowiednio się do nich przygotować.

Na skrzyżowaniach obowiązuje także zakaz wyprzedzania, co jest kolejnym wymogiem art. 24 PRD. Wyprzedzanie w takich miejscach jest bardzo niebezpieczne i grozi poważnymi konsekwencjami w razie kolizji. Dlatego właśnie ustawodawca zabronił tej praktyki na skrzyżowaniach.

Pamiętaj, że na skrzyżowaniach obowiązują specjalne zasady i ograniczenia. Ich przestrzeganie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Jak zarejestrować przyczepę rolniczą bez dokumentów - poradnik 2018

Art 24 PRD: Konsekwencje naruszenia przepisów na skrzyżowaniu

Nieprzestrzeganie zasad określonych w art. 24 PRD może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Najczęstszą z nich są mandaty nakładane przez policję lub straż miejską. Ich wysokość zależy od konkretnego wykroczenia i może sięgać nawet kilkuset złotych. Oprócz grzywny, naruszenie przepisów na skrzyżowaniu może również skutkować przypisaniem określonej liczby punktów karnych.

Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku na skrzyżowaniu. Jeśli okaże się, że przyczyną zdarzenia było nieprzestrzeganie art. 24 PRD, np. niewłaściwe ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, sprawca może zostać pozbawiony prawa jazdy na określony czas lub nawet trafić do więzienia. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy dobrze znali i stosowali się do tych przepisów.

Warto również pamiętać, że naruszenie art. 24 PRD może mieć konsekwencje również w postaci podwyższonych składek ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo poważnie traktują takie wykroczenia i często podnoszą opłaty dla nieodpowiedzialnych kierowców.

Wykroczenie Mandat Punkty karne
Nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu 100-300 zł 2-6 pkt
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 200-500 zł 4-10 pkt
Wyprzedzanie na skrzyżowaniu 300-500 zł 6-10 pkt

Podsumowując, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniach może nieść poważne konsekwencje finansowe, prawne i ubezpieczeniowe. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy dokładnie poznali art. 24 PRD i stosowali się do niego w praktyce.

Inne ważne regulacje ruchu drogowego związane z art 24 PRD

Zdjęcie Przepisy ruchu drogowego: Art 24 PRD i inne ważne regulacje

Poza art. 24 PRD istnieje wiele innych przepisów regulujących zachowanie na skrzyżowaniach. Jednym z nich jest art. 66 PRD, który dotyczy pierwszeństwa dla pieszych. Zgodnie z nim, kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię na oznaczonym przejściu. Obowiązek ten dotyczy również skrzyżowań i obowiązuje niezależnie od sygnalizacji świetlnej.

 • Przykład: Nawet jeśli masz zielone światło na skrzyżowaniu, musisz zatrzymać się i przepuścić pieszych znajdujących się na przejściu.
 • Nie stosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem i grozi mandatem w wysokości od 350 do 500 zł oraz 6-8 punktami karnymi.

Innym ważnym przepisem jest art. 25 PRD, który reguluje pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych, takich jak karetki, wozy strażackie czy radiowozy policyjne. Kierowcy takich pojazdów, pod pewnymi warunkami, mają pierwszeństwo przejazdu przed innymi uczestnikami ruchu, w tym również na skrzyżowaniach.

Nie można też zapominać o przepisach dotyczących oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniach. Znaki drogowe, takie jak znaki stop, ustąp pierwszeństwa czy strzałki kierunkowe, także mają wpływ na pierwszeństwo przejazdu i sposób poruszania się po skrzyżowaniu.

Przykłady sytuacji na skrzyżowaniach regulowane przez art 24 PRD

Aby dobrze zrozumieć, jak stosować art. 24 PRD w praktyce, przyjrzyjmy się kilku przykładowym sytuacjom, które mogą wystąpić na skrzyżowaniach:

1) Zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego, na którym nie ma żadnych znaków drogowych ani sygnalizacji świetlnej. W takim przypadku, zgodnie z art. 24 PRD, musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z Twojej prawej strony.

2) Dojeżdżasz do skrzyżowania z ruchem okrężnym (ronda). Tutaj obowiązuje zasada ustępowania pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po rondzie. Ty, jako wjeżdżający na rondo, musisz im ustąpić pierwszeństwa.

3) Znajdziesz się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Art. 24 PRD nakazuje Ci dostosowanie się do sygnałów świetlnych. Zielone światło oznacza możliwość przejazdu, żółte - obowiązek zatrzymania się przed skrzyżowaniem (o ile to możliwe), a czerwone - bezwzględny zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Jak przestrzegać art 24 PRD w praktyce?

Aby odpowiednio stosować się do art. 24 PRD i innych przepisów dotyczących skrzyżowań, kluczowe jest rozwijanie właściwych nawyków podczas jazdy. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tym:

1) Zwolnij i rozejrzyj się uważnie przed każdym skrzyżowaniem. Upewnij się, że znasz obowiązujące na nim zasady pierwszeństwa przejazdu.

2) Zajmij odpowiedni pas ruchu przed skrzyżowaniem, zgodnie z planowanym kierunkiem jazdy. Ułatwi to innym uczestnikom ruchu przewidzenie Twoich zamiarów.

3) Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną bądź szczególnie uważny i stosuj się do znaków drogowych oraz sygnałów świetlnych. Nigdy nie wjeżdżaj na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

4) Zwracaj uwagę na pieszych i bezwzględnie ustępuj im pierwszeństwa na oznaczonych przejściach.

5) Zachowuj szczególną ostrożność na skrzyżowaniach nieobjętych pierwszeństwem lub z nieczytelnym oznakowaniem. W takich sytuacjach lepiej ustąpić pierwszeństwa, aby uniknąć kolizji.

Stosując się do tych wskazówek i dobrze znając przepisy ruchu drogowego, w tym art. 24 PRD, będziesz mógł bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się po drogach, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Pamiętaj, że od Twojej rozwagi za kierownicą zależy nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Podsumowanie

Zasady określone w art. 24 PRD i innych przepisach ruchu drogowego są kluczowe dla bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Jako kierowca musisz dobrze znać obowiązujące regulacje, takie jak pierwszeństwo przejazdu, obowiązki względem pieszych (art. 66 PRD) czy zasady dotyczące sygnalizacji świetlnej. Tylko w ten sposób będziesz mógł unikać niebezpiecznych sytuacji i konsekwencji prawnych.

Pamiętaj, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniach może skutkować mandatami, punktami karnymi, a nawet utratą prawa jazdy lub konsekwencjami karnymi w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku. Dlatego tak ważne jest, abyś zawsze zachowywał szczególną ostrożność i stosował się do obowiązujących zasad, takich jak te określone w art. 24 PRD.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wszystko, co Musisz Wiedzieć o Jazdzie na Suwak - Kiedy, Jak i Dlaczego Jest Obowiązkowa
 2. Poznajemy bliżej producenta slotów Gamzix
 3. Co musisz wiedzieć o czterokołowcach? Przewodnik
 4. Crossover do 30 tys - najlepsze modele i na co zwrócić uwagę
 5. Najlepszy prostownik – Ranking i porady zakupowe
Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek

Jako egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego opisuję jak wyglądają poszczególne elementy egzaminu na prawo jazdy. Analizuje typowe błędy popełniane przez kursantów i daję wskazówki jak ich unikać. Celem jest zwiększenie szans kandydatów na kierowców na zaliczenie państwowych testów.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły